Nejnovější

Nájemní bydlení

 

Státní fond podpory investic v říjnu zahájí příjem žádostí o podporu dostupného nájemního bydlení.

Výzva bude zaměřena na financování výstavby a rekonstrukce nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné – nejedná se o sociální bydlení.

Předmět podpory:

  • novostavba bytu v bytovém domě, stavební úprava bytu
  • stavební úprava, nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt
  • stavební úprava rodinného domu, pokud vznikne bytový dům
  • pořízení bytu koupí nebo vydražením ve veřejné dražbě

Oprávnění žadatelé

  • obce, církve, neziskové organizace i firmy

U všech budov, které projdou stavební úpravou, musí dojít ke snížení energetické náročnosti.

Spolu s dotací SFPI poskytovat i zvýhodněný úvěr až do výše 90% celkových způsobilých výdajů

 

Výše dotace: až 25% (případně až 40%) celkových způsobilých nákladů

Výše úvěru: až do 90% celkových způsobilých nákladů

Příjem žádostí se předpokládá od října 2024 do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kanalizace a vodovody – náhradní projekty

 

Druhá šance pro 283 kladně vyhodnocených projektů, které obce a vodohospodáři podali skrze 42., 43. a 44. výzvu OPŽP ale kvůli vyčerpané alokaci na ni nedosáhli. Obce do 2 tisíc obyvatel mohou navíc čerpat také výhodnou půjčku až do výše 20% celkových nákladů

Cílem výzvy  je podpora vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů.

Oprávnění žadatelé

  • žadatelé, jejichž žádost byla ze strany SFŽP ČR doporučena k podpoře a následně zařazena do zásobníku projektů

 

Výše podpory až 200 milionů

Příjem žádostí od 15.5.2024 do 2.9.2024

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Finanční podpora přípravy projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj jako vlastník komponenty 4.1
Národního plánu obnovy vyhlašuje
5. výzvu na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů
dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení)
Datum zahájení příjmu žádostí 2.5.2024
Datum ukončení příjmu žádostí 30.10.2024
Min. výše dotace 500 tis. Kč bez DPH
Max. výše dotace 10 mil. Kč bez DPH
DPH hradí příjemce dotace
Budou podpořeny pouze projekty vedoucí ke zvýšení kapacit dostupného (vč. sociálního)
nájemního bydlení.
Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu či rekonstrukci.
1. novostavba bytu nebo bytového domu,
2. změna dokončené stavby, přičemž změnou dokončené stavby se pro účely této výzvy
rozumí: a) stavební úprava, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném
domě,
b) nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v
rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům,
c) stavební úprava rodinného domu, kterou vznikne bytový dům,
d) stavební úpravy existujících ubytovacích kapacit, které ale v současném stavu není
možné obývat, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
e) stavební úpravy bytu, v jejichž důsledku dojde k navýšení kapacit dostupného (vč.
sociálního) nájemního bydlení.

Zvyšování bezpečnosti dopravy

Je nejvyšší čas zahájit přípravu žádostí o podporu z programů Státního fondu dopravní infrastruktury.

ZVYŠOVÁNÍ BEZEPEČNOSTI DOPRAVY – chodníky podél silnic I. – III. třídy

– Výzva bude zaměřena na výstavbu, rekonstrukci nebo úpravu chodníků, na rekonstrukci a výstavbu přechodů pro chodce a na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy.

CYKOLSTEZKY, CYKLOPRUHY

– Cílem výzvy bude podpořit výstavbu či opravu cyklostezek a zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Příspěvek z rozpočtu SFDI je 85%

Výše dotace od 300 tis. do 20 mil. Kč

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sociální bydlení

 

Získejte dotaci na pořízení a adaptaci bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

Cílem výzvy  je podpora socioekonomického začlenění domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí bydlení a sociálních služeb.

Oprávnění žadatelé

  • obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, příspěvkové organizace, organizační složky státu, církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace

 

Výše podpory až 90 milionů Kč

Příjem žádostí do 21.02.2025

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________