Naše projekty

Sociálně terapeutické dílny Harcov

 • Celkové náklady: 25 217 995,-
 • Částka dotace: 23 957 095,-
 • Termín realizace: 2021 - 2023

Cílem projektu byla rekonstrukce budovy bývalé tiskárny a vznik sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním případně kombinovaným postižením. Dílny byly provozovány v nedostačujících prostorách s minimálním zázemím pro personál i uživatele. Součástí projektu bylo také pořízení osobního automobilu, mobiliáře a IT vybavení.

Hasičská zbrojnice pro JSDH Turkovice, obec Ondřejov

 • Celkové náklady: 13 808 426,-
 • Částka dotace: 12 394 913,-
 • Termín realizace: 2022 - 2023

Předmětem žádosti o podporu byla demolice stávající a výstavba nové hasičské zbrojnice pro JSDH Turkovice na stejném místě. Stav zbrojnice, i přes její maximální využívání, byl zcela nevyhovující. Cílem projektu bylo zvýšení celkové připravenosti a vybavenosti JSDH Turkovice, kategorie JPO III k řešení situací, předcházení rizik a katastrof i jejich včasné likvidaci a minimalizaci.

Odborná učebna ZŠ Studenec

 • Celkové náklady: 3 866 224,-
 • Částka dotace: 3 479 601,-
 • Termín realizace: 2022 - 2024

Projekt řešil nedostatečnou infrastrukturu pro vyučování přírodních věd, zejména fyziky a chemii. Bývalý stav ohrožoval kvalitu výuky a zároveň její atraktivitu. Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy. Využívání odborné učebny pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Výstavba a rekonstrukce chodníků Plužná

 • Celkové náklady: 20 225 136,-
 • Částka dotace: 12 884 468,-
 • Termín realizace: 2021 - 2023

Záměrem projektu bylo vybudování a rekonstrukce komunikace pro pěší podél silnice II. třídy č. 272 a podél silnice III. třídy č. 27233 včetně dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Stávající chodníky podél silnice II/272 byly v nevyhovujícím stavu, neodpovídaly normované šířce a jejich celkový stav byl velmi špatný. Nebyly přizpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Na mnoha místech chodník zcela chyběl.

Revitalizace zámeckého areálu Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

 • Celkové náklady: 119 066 773,-
 • Částka dotace: 83 580 365,-
 • Termín realizace: 2016 - 2019

Projekt se zaměřil na revitalizace - stavební obnovu památkových objektů v zámeckém areálu Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Jednalo se o jízdárnu, konírnu, kočárovnu a tzv. Růžový domek. Po dokončení byl pro návštěvníky vytvořen nový prohlídkový okruh se zaměřením na chov vzácného plemene koní Kinských. Součástí okruhu je nová expozice s množstvím interaktivních prvků. Díky projektu také vzniklo nové informační centrum pro návštěvníky.

Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V.

 • Celkové náklady: 16 456 690,- Kč
 • Částka dotace: 14 811 000,-Kč
 • Termín realizace: 2015 - 2018

Projekt je zaměřen na výstavbu nového pavilonu (přístavby) k současné MŠ Pohádka, ul. Chelčického, č. p. 1299, v Kolíně. ORP Kolín patří do SVL. V objektu budou dvě nové třídy. Rozšíření kapacity MŠ je potřeba z důvodu četného odmítání dětí z důvodu nedostatečné kapacity. Mnoho rodin tak nemá kam své děti umístit a jeden z rodičů se tak nemůže aktivně zapojit na trhu práce. Po realizaci projektu budou jeho výstupy dostupné také dětem pod 3 roky, všem žadatelům bez diskriminace a bezbariérově.

Nákup automobilů pro sociální služby - Oblastní charita Jičín

 • Celkové náklady: 1 684 400,- Kč
 • Částka dotace: 1 555 350,- Kč
 • Termín realizace: 2021 - 2022

Cílem projektu je pořízení 3 nízkoemisních automobilů pro charitní pečovatelskou službu a sociálně aktivizační službu, které budou poskytovány cílové skupině - seniorům, osobám sociálně vyloučeným, osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením. Pořízené automobily budou zajišťovat terénní pečovatelskou a sociálně aktivizační službu, které budou poskytovány v domácnostech osob.

Výstavba mateřské školky Stará Lysá

 • Celkové náklady: 9 093 256,- Kč
 • Částka dotace: 8 151 261,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2019

Projekt má za cíl zlepšit dostupnost předškolního vzdělávání v obci Stará Lysá a v okolí. Předmětem projektu je zřízení nové mateřské školy ve Staré Lysé s kapacitou 20 dětí. Cíle bude dosaženo vybudováním nové budovy na pozemku obce, vybavením školky a venkovními úpravami. Výsledkem je nová moderní školka poskytující předškolní vzdělávání.

Vybudování workoutového hřiště a víceúčelového hřiště v obci Čistá u Mladé Boleslavi

 • Celkové náklady: 930 000,- Kč
 • Částka dotace: 740 000,- Kč
 • Termín realizace: 2020

Předmětem projektu je výstavba workoutového hřiště a víceúčelového hřiště v rámci sportovního areálu v Čisté. Jedná se o areál s fotbalovým hřištěm a zázemím. Plocha, na které bude workoutové hřiště umístěno, je nevyužívaná, zarostlá a nedostatečně odvodněná. Plocha zarůstá travinami, plevelem a dřevinami. Hrozí šíření plevelů na blízké fotbalové hřiště. Plocha určená pro vybudování víceúčelového hřiště je vyasfaltovaná bez současného využití. Ponechání plochy bez trvalého využití je dlouhodobě neudržitelné. S jiným možným využitím, než je multifunkční sportoviště se v současné době neuvažuje. A to především k jeho umístění v blízkosti fotbalového hřiště se zázemím a vzhledem k potřebám místních sportovních spolků, mládeže, dětí a široké veřejnosti.

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH - Benátky nad Jizerou

 • Celkové náklady: 8 116 256,- Kč
 • Částka dotace: 7 304 630,- Kč
 • Termín realizace: 2016 - 2018

Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Benátky nad Jizerou" je zaměřen na koupi nové zásahové techniky - cisternové automobilové stříkačky pro jednotku dobrovolných hasičů Benátky nad Jizerou, která je zařazena mezi jednotky plošného pokrytí - JPO III. Žadatelem je město Benátky nad Jizerou, zřizovatel JSDH Benátky nad Jizerou. Město je územně zařazeno do ORP Mladá Boleslav, což je exponované území se zvýšenými riziky výskytu extrémního sucha.

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou

 • Celkové náklady: 51 553 850,- Kč
 • Částka dotace: 33 641 037,- Kč
 • Termín realizace: 2017 - 2019

Projekt "Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou" je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Konkrétně se jedná o zajištění bezbariérovosti, vybudování a modernizace odborných učeben v Základní škole Bakov nad Jizerou a zajištění konektivity a internetu. Díky projektu bude vybudována či obnovena učebna kuchyňka, učebna řemeslných prací, jazyková učebna, PC učebna, učebna přírodopisu, učebna zeměpisu a učebna chemie a fyziky.

Sociální bydlení na Františku, Lysá nad Labem

 • Celkové náklady: 16 109 830,- Kč
 • Částka dotace: 7 685 445,- Kč
 • Termín realizace: 2016 - 2021

Město Lysá nad Labem chtělo pomoci svým občanům, kteří se nacházeli v bytové nouzi, a proto se rozhodlo vytvořit ve starém městském objektu sociální byty, které občanům v bytové nouzi nabídlo k dlouhodobému nájemnímu bydlení, aby tak lépe překlenuli nepříznivou sociální situaci.

Školní sportoviště pro ZŠ Sadská

 • Celkové náklady: 5 700 000,- Kč
 • Částka dotace: 3 132 000,- Kč
 • Termín realizace: 2020 - 2021

Předmětem dotace bylo vytvoření školního sportoviště pro ZŠ Sadská. Cílem a výstupem projektu bylo zajistit odpovídající prostory pro výuku tělesné výchovy, pro její atletickou část, pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ Sadská. Díky projektu byly tyto cíle naplněny.

Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti - bezpečnost dopravy

 • Celkové náklady: 17 988 234,- Kč
 • Částka dotace: 2 185 000,- Kč
 • Termín realizace: 2019 - 2021

Projekt "Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti - bezpečnost dopravy" je 1. etapou celkové revitalizace náměstí ve městě. Cílem je zajistit větší bezpečnost dopravy v centru města. V rámci projektu proběhla rekonstrukce části chodníků, vytvoření bezbariérového nástupiště pro cestující a záliv pro zastávky autobusů.

Výstavba chodníků v ulici Pražská, Vyžlovka

 • Celkové náklady: 3 680 710,- Kč
 • Částka dotace: 3 462 000,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2020

Projekt řeší výstavbu chodníků v ulici Pražská v obci Vyžlovka podél komunikace I/2. Bylo vybudováno nové veřejné osvětlení, 1 přechod pro chodce, 1 místo pro přecházení. Chodníky i přechody jsou bezbariérové. Okolí chodníků bylo ozeleněno výsevem trávníků a bylo vysázeno 8 nových stromů.

Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

 • Celkové náklady: 132 800 000,- Kč
 • Částka dotace: 100 000 000,- Kč
 • Termín realizace: 2020 - 2021

Cílem projektu je snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu. Dílčími cíli projektu je zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě, zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, dále zajištění dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání.

Cyklostezka a stezka pro pěší Buštěhrad - Lidice

 • Celkové náklady: 8 759 070,- Kč
 • Částka dotace: 6 721 200,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2020

Realizací projektu došlo k výstavbě nové cyklostezky Buštěhrad – Lidice v délce 922 metrů. Cílem bylo zvýšit bezpečnost cyklodopravy a automobilové dopravy svedením cyklistického provozu z pozemních komunikací. Oddělením cyklistické dopravy od automobilové se zvýší komfort cyklistů a chodců, a především se výrazným způsobem zvýší jejich bezpečnost a vytvoří se tak kvalitní alternativa automobilové dopravy, což povede ke zvýšení využívání ekologicky šetrných a udržitelných forem dopravy při snížení počtu automobilů v intravilánu a extravilánu města Buštěhrad.

Výstavba mateřské školy Hýskov

 • Celkové náklady: 56 704 319,- Kč
 • Částka dotace: 40 455 107,- Kč
 • Termín realizace: 2017 - 2020

Cílem projektu je výstavba nové budovy mateřské školy s kuchyní a jídelnou. V současné době v obci Hýskov existuje Mateřská škola Ledňáček Hýskov, ale kapacitně neodpovídá poptávce po předškolním vzdělání od místního obyvatelstva. Navýšení kapacity bude řešeno vybudováním nové budovy, kde vzniknou 2 třídy s kapacitou pro 50 dětí.

Ochrana kulturního dědictví - revitalizace zámku Rychnov nad Kněžnou

 • Celkové náklady: 97 054 773,- Kč
 • Částka dotace: 82 496 557,- Kč
 • Termín realizace: 2016 - 2019

Cílem projektu je zachování a trvale udržitelné využití kulturního dědictví v podobě zámku v Rychnově nad Kněžnou, rozšíření nabídky prohlídkových okruhů o nově zpřístupněnou část spojující zámek s kostelem, novou atraktivní expozici a výrazně revitalizovanou zeleň v parcích a zahradách sloužících jako místa k odpočinku. Zahrnuty budou také restaurátorské práce, digitalizace a opatření ke zvýšení zabezpečení a ochrany památky. Projekt napomůže zachování kulturního dědictví pro další generace a tím i zvýšení přitažlivosti republiky, regionu a města pro návštěvníky.

Kateřinský rybník – odstranění nánosů a vybudování litorálního pásma

 • Celkové náklady: 4 073 222,- Kč
 • Částka dotace: 2 443 933,- Kč
 • Termín realizace: 2020 - 2021

Předmětem podpory je rekonstrukce návesní malé vodní nádrže Kateřinský rybník, k. ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora. Realizací projektu dojde k odstranění nánosů z rybníka, výstavbě stabilizačních kamenných hrázek, které budou vyplněny částí odtěženého sedimentu a osazeny vegetací. V jižní části dojde k vybudování rozsáhlého litorálního pásma pro zvýšení biodiverzity lokality a posílení přirozených funkcí krajiny.

Obec Třebotov - Zvýšení kapacity mateřské školy

 • Celkové náklady: 24 436 667,- Kč
 • Částka dotace: 21 993 000,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2019

Předmětem projektu byla stavba nové přístavby ZŠ a MŠ Třebotov, ve které vznikla dvě oddělení mateřské školy. Realizací projektu došlo k navýšení kapacity mateřské školy o 25 míst, čímž byl vyřešen problém s nedostatkem kapacity MŠ v Třebotově a s její přeplněností.

Revitalizace hradu Kost

 • Celkové náklady: cca 106 581 394,- Kč
 • Částka dotace: 75 105 410,- Kč
 • Termín realizace: 2019 - 2021

Projekt Revitalizace hradu Kost se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě, jako je řešení vlhkostních poměrů, oprava parkánové zdi a skalního masivu, konzervace plastických částí kamenného zdiva, odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny, revitalizace povrchu nádvoří a parkánů, a jednak na návazné činnosti, které povedou ke zpřístupnění nových objektů pro návštěvníky i ke zvýšení celkového počtu návštěv (např. otevření nové expozice s 3D prezentací). Památka bude rovněž nově zabezpečena kamerami a záznamovým zařízením.

Hejnice – Vybudování a rozšíření kapacity MŠ

 • Celkové náklady: 67 701 178,- Kč
 • Částka dotace: 20 000 000,- Kč
 • Termín realizace: 2019 - 2021

Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity a kvality předškolního vzdělávání v Hejnicích. Původní MŠ v nevyhovujícím stavu bude zdemolována a na jejím místě vyroste nový dvoupatrový objekt mateřské školy. Projekt řeší také úpravu přilehlé herní zahrady. Urbanistický návrh vychází z umístění původního objektu MŠ a z požadavku zachovat co nejvíce zelené plochy zahrady.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Třemošnice, JPO II

 • Celkové náklady: 15 788 620,- Kč
 • Částka dotace: 14 200 758,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2020

Záměrem realizace projektu byla kompletní rekonstrukce a rozšíření využití budovy zbrojnice JSDH Třemošnice vč. úprav venkovních ploch. Nová zbrojnice bude stavebně zodolněna vůči účinkům mimořádných dopadů vysokých sněhových srážek, masivních námraz, orkánů, větrných smrští i působení extrémního sucha, které sužují současný nevyhovující objekt zbrojnice. Díky zodolnění budovy zbrojnice dojde k výraznému zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky hasičů JSDH Třemošnice (JPO II).

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ondřejov

 • Celkové náklady: 8 382 511,- Kč
 • Částka dotace: 4 834 798,- Kč
 • Termín realizace: 2016 - 2018

Projekt řešil rekonstrukci stávajících a zároveň výstavbu nových chodníků v obci Ondřejov (konkrétně podél velmi frekventované silnice II/113, která vede středem obce). Na značné části území chodníky zcela chyběly. V místech, kde chodníky byly, byl jejich stav velmi špatný. Přesun mezi lokalitami byl tak pro chodce nepřehledný a rizikový. Řešení projektu je nově bezbariérové.

Sociální bydlení Pospolitě v Kutné Hoře

 • Celkové náklady: 8 774 852,- Kč
 • Částka dotace: 6 987 780,- Kč
 • Termín realizace: 2016 - 2018

Předmětem projektu byl nákup nemovitosti čp. 360 v ulici Čelakovského v Kutné Hoře a jeho následná rekonstrukce, která nyní slouží výhradně pro potřeby sociálního bydlení. V obytném domě vznikly 3 sociální byty o velikosti 3+kk, které poskytují zázemí osobám v bytové nouzi.

Modernizace přestupního terminálu v Mnichově Hradišti

 • Celkové náklady: 31 874 752,- Kč
 • Částka dotace: 28 687 276,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2019

Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním moderního, bezpečného a komfortního dopravního terminálu, který usnadní přestupy mezi vlaky, autobusy a vlastní dopravou, zjednoduší orientaci cestujících a dopravců, a přitom bude architektonicky ladit s původní budovou ČD.

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

 • Celkové náklady: 89 956 108,- Kč
 • Částka dotace: 77 734 567,- Kč
 • Termín realizace: 2017 - 2020

Projekt řešil stavebně technickou a památkovou obnovu vybraných objektů a prostranství v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: zvonice, kostnice, staré školy a parteru. Hlavním cílem projektu byla stavební obnova areálu, zároveň zpřístupnění některých dosud nezpřístupněných prostor památky. Projekt chce využít kulturní potenciál památky pro celoroční poskytování kulturních a vzdělávacích služeb veřejnosti. Další aktivitou byla obnova zeleně, odstraňování přístupových bariér, vybudování nových unikátních expozic, pořízení nezbytného vybavení a zařízení, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, modernizace nezbytných objektů technického a technologického zázemí, sociálního zázemí a návštěvnické infrastruktury. Součástí výstupů z realizace projektu byla rovněž digitalizace památky (3D scan) a vytvoření modelu celého areálu, který je veřejnosti přístupný v budově městské radnice.

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

 • Celkové náklady: 38 932 620,- Kč
 • Částka dotace: 35 039 350,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2019

Cílem projektu bylo vybudování chybějících odborných učeben a jejich zázemí na ZŠ Čechtice pomocí přístavby ke stávající budově školy, a to z důvodu zkvalitnění odborné výuky předmětů vážících se na klíčové kompetence IROP. Byly vybudovány a vybaveny bezbariérové odborné učebny (učebna chemie, dílny, učebna přírodních věd s vytápěným skleníkem, multifunkční učebna digitálních technologií, která zároveň slouží jako jazyková učebna). V projektu byla řešena vnitřní konektivita, připojení k internetu a nákup kompenzačních pomůcek. Zároveň došlo k úpravě přilehlé zahrady.

Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov

 • Celkové náklady: 7 798 038,- Kč
 • Částka dotace: 7 018 234,- Kč
 • Termín realizace: 2018

Cílem projektu bylo dosažení vyšší ochrany zdraví osob, zvířat a životního prostředí prostřednictvím modernizace a vylepšení vybavení JSDH Ondřejov. Současná CAS byla značně opotřebovaná, poruchová a pomalá při dojezdech k požárům. Pořízením nové CAS se zlepšili výjezdové možnosti JSDH Ondřejov, bude moci zasahovat rychleji a efektivněji v širším dojezdovém kruhu.

Modernizace přestupního terminálu v Kolíně

 • Celkové náklady: 89 653 632,- Kč
 • Částka dotace: 44 801 222,- Kč
 • Termín realizace: 2017 - 2018

Předmětem projektu byla modernizace přestupního terminálu v Kolíně, ze kterého odjíždí spoje regionální a městské autobusové dopravy a železniční dopravy. Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním moderního, bezpečného a komfortního dopravního terminálu, který usnadní přestupy mezi vlaky, autobusy a vlastní dopravou, zjednoduší orientaci cestujících a dopravců a přitom bude architektonicky ladit s původní budovou ČD. Projekt zahrnoval rekonstrukci komunikací a zpevněných ploch včetně vytvoření parkovacích zálivů, vytvoření zpevněných ploch a chodníků nově vytvořeného autobusového terminálu společně s unikátním zastřešením a osvětlením. Samozřejmostí bylo kompletní bezbariérové řešení terminálu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále projekt zahrnoval vytvoření odstavné plochy pro autobusy, vytvoření parkoviště P+R s kapacitou 104 vozidel a parkovací zálivy K+R, sadové úpravy, městský mobiliář a modernizaci informačního systému. V roce 2019 získal terminál cenu za nejlepší realizaci veřejného prostoru v soutěži Stavba roku Středočeského kraje.

Obnova vegetace na Zeleném náměstí v Křinci

 • Celkové náklady: 366 837,- Kč
 • Částka dotace: 217 249,- Kč
 • Termín realizace: 2016

Cílem projektu bylo vykácení nemocných a nehodnotných dřevin, šetrná realizace průřezů, realizace nové sadby, zvýšení bezpečnosti pro uživatele parku, posílení ekologické stability území a biodiverzity na Zeleném náměstí v Křinci.

Obnova malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře

 • Celkové náklady: 10 090 377,- Kč
 • Částka dotace: 8 903 199,- Kč
 • Termín realizace: 2014 – 2015

Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře je největší centrum kulturního dění ve městě. Prostor malé scény byl několik let pro návštěvníky nepřístupný a sloužil jako sklad rekvizit a kulis. Cílem projektu bylo vybudování malé scény Městského Tylova divadla s kapacitou 98 míst tak, aby byla vhodným prostorem pro konání menších kulturních akcí.

Rekonstrukce vodárenské věže pro cestovní ruch Kolín

 • Celkové náklady: 10 843 310,- Kč
 • Částka dotace: 8 839 669,- Kč
 • Termín realizace: 2013 – 2015

Cílem projektu byla rekonstrukce vodárenské věže, její přeměna na rozhlednu s tematicky zaměřenými expozicemi a napojení na stávající cyklotrasy.