Naše projekty

Snížení energetické náročnosti bytového domu Proftova, Poděbrady

 • Celkové náklady: 13 120 277,- Kč
 • Částka dotace: 5 248 111,- Kč
 • Termín realizace: 2019 - 2021

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy - aplikací zateplovacích materiálů na obvodové stěny (na vnitřní i vnější stranu), výměnou výplní, zateplením stropu, zateplením podlahy, dojde ke snížení dodané energie ve výši 65 % a zároveň k posunu hodnocení energetické náročnosti domů do kategorie B. Dojde ke zvýšení komfortu bydlení - zavedení centrálního plynového topení, vybudování podlahového topení v jednotlivých bytech. Výsledkem projektu je i zlepšení ovzduší - výstupy projektu ovlivní rovněž ovzduší města, protože dojde k výraznému snížení emisí CO2 a polétavých částic. Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, program IROP.

Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

 • Celkové náklady: 132 800 000,- Kč
 • Částka dotace: 100 000 000,- Kč
 • Termín realizace: 2020 - 2021

Cílem projektu je snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu. Dílčími cíli projektu je zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě, zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, dále zajištění dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání.

Cyklostezka a stezka pro pěší Buštěhrad - Lidice

 • Celkové náklady: 8 759 070,- Kč
 • Částka dotace: 6 721 200,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2020

Realizací projektu došlo k výstavbě nové cyklostezky Buštěhrad – Lidice v délce 922 metrů. Cílem bylo zvýšit bezpečnost cyklodopravy a automobilové dopravy svedením cyklistického provozu z pozemních komunikací. Oddělením cyklistické dopravy od automobilové se zvýší komfort cyklistů a chodců, a především se výrazným způsobem zvýší jejich bezpečnost a vytvoří se tak kvalitní alternativa automobilové dopravy, což povede ke zvýšení využívání ekologicky šetrných a udržitelných forem dopravy při snížení počtu automobilů v intravilánu a extravilánu města Buštěhrad.

Výstavba mateřské školy Hýskov

 • Celkové náklady: 56 704 319,- Kč
 • Částka dotace: 40 455 107,- Kč
 • Termín realizace: 2017 - 2020

Cílem projektu je výstavba nové budovy mateřské školy s kuchyní a jídelnou. V současné době v obci Hýskov existuje Mateřská škola Ledňáček Hýskov, ale kapacitně neodpovídá poptávce po předškolním vzdělání od místního obyvatelstva. Navýšení kapacity bude řešeno vybudováním nové budovy, kde vzniknou 2 třídy s kapacitou pro 50 dětí.

Ochrana kulturního dědictví - revitalizace zámku Rychnov nad Kněžnou

 • Celkové náklady: 97 054 773,- Kč
 • Částka dotace: 82 496 557,- Kč
 • Termín realizace: 2016 - 2019

Cílem projektu je zachování a trvale udržitelné využití kulturního dědictví v podobě zámku v Rychnově nad Kněžnou, rozšíření nabídky prohlídkových okruhů o nově zpřístupněnou část spojující zámek s kostelem, novou atraktivní expozici a výrazně revitalizovanou zeleň v parcích a zahradách sloužících jako místa k odpočinku. Zahrnuty budou také restaurátorské práce, digitalizace a opatření ke zvýšení zabezpečení a ochrany památky. Projekt napomůže zachování kulturního dědictví pro další generace a tím i zvýšení přitažlivosti republiky, regionu a města pro návštěvníky.

Kateřinský rybník – odstranění nánosů a vybudování litorálního pásma

 • Celkové náklady: 4 073 222,- Kč
 • Částka dotace: 2 443 933,- Kč
 • Termín realizace: 2020 - 2021

Předmětem podpory je rekonstrukce návesní malé vodní nádrže Kateřinský rybník, k. ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora. Realizací projektu dojde k odstranění nánosů z rybníka, výstavbě stabilizačních kamenných hrázek, které budou vyplněny částí odtěženého sedimentu a osazeny vegetací. V jižní části dojde k vybudování rozsáhlého litorálního pásma pro zvýšení biodiverzity lokality a posílení přirozených funkcí krajiny.

Obec Třebotov - Zvýšení kapacity mateřské školy

 • Celkové náklady: 24 436 667,- Kč
 • Částka dotace: 21 993 000,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2019

Předmětem projektu byla stavba nové přístavby ZŠ a MŠ Třebotov, ve které vznikla dvě oddělení mateřské školy. Realizací projektu došlo k navýšení kapacity mateřské školy o 25 míst, čímž byl vyřešen problém s nedostatkem kapacity MŠ v Třebotově a s její přeplněností.

Revitalizace hradu Kost

 • Celkové náklady: cca 106 581 394,- Kč
 • Částka dotace: 75 105 410,- Kč
 • Termín realizace: 2019 - 2021

Projekt Revitalizace hradu Kost se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě, jako je řešení vlhkostních poměrů, oprava parkánové zdi a skalního masivu, konzervace plastických částí kamenného zdiva, odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny, revitalizace povrchu nádvoří a parkánů, a jednak na návazné činnosti, které povedou ke zpřístupnění nových objektů pro návštěvníky i ke zvýšení celkového počtu návštěv (např. otevření nové expozice s 3D prezentací). Památka bude rovněž nově zabezpečena kamerami a záznamovým zařízením.

Hejnice – Vybudování a rozšíření kapacity MŠ

 • Celkové náklady: 67 701 178,- Kč
 • Částka dotace: 20 000 000,- Kč
 • Termín realizace: 2019 - 2021

Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity a kvality předškolního vzdělávání v Hejnicích. Původní MŠ v nevyhovujícím stavu bude zdemolována a na jejím místě vyroste nový dvoupatrový objekt mateřské školy. Projekt řeší také úpravu přilehlé herní zahrady. Urbanistický návrh vychází z umístění původního objektu MŠ a z požadavku zachovat co nejvíce zelené plochy zahrady.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Třemošnice, JPO II

 • Celkové náklady: 15 788 620,- Kč
 • Částka dotace: 14 200 758,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2020

Záměrem realizace projektu byla kompletní rekonstrukce a rozšíření využití budovy zbrojnice JSDH Třemošnice vč. úprav venkovních ploch. Nová zbrojnice bude stavebně zodolněna vůči účinkům mimořádných dopadů vysokých sněhových srážek, masivních námraz, orkánů, větrných smrští i působení extrémního sucha, které sužují současný nevyhovující objekt zbrojnice. Díky zodolnění budovy zbrojnice dojde k výraznému zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky hasičů JSDH Třemošnice (JPO II).

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ondřejov

 • Celkové náklady: 8 382 511,- Kč
 • Částka dotace: 4 834 798,- Kč
 • Termín realizace: 2016 - 2018

Projekt řešil rekonstrukci stávajících a zároveň výstavbu nových chodníků v obci Ondřejov (konkrétně podél velmi frekventované silnice II/113, která vede středem obce). Na značné části území chodníky zcela chyběly. V místech, kde chodníky byly, byl jejich stav velmi špatný. Přesun mezi lokalitami byl tak pro chodce nepřehledný a rizikový. Řešení projektu je nově bezbariérové.

Sociální bydlení Pospolitě v Kutné Hoře

 • Celkové náklady: 8 774 852,- Kč
 • Částka dotace: 6 987 780,- Kč
 • Termín realizace: 2016 - 2018

Předmětem projektu byl nákup nemovitosti čp. 360 v ulici Čelakovského v Kutné Hoře a jeho následná rekonstrukce, která nyní slouží výhradně pro potřeby sociálního bydlení. V obytném domě vznikly 3 sociální byty o velikosti 3+kk, které poskytují zázemí osobám v bytové nouzi.

Modernizace přestupního terminálu v Mnichově Hradišti

 • Celkové náklady: 31 874 752,- Kč
 • Částka dotace: 28 687 276,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2019

Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním moderního, bezpečného a komfortního dopravního terminálu, který usnadní přestupy mezi vlaky, autobusy a vlastní dopravou, zjednoduší orientaci cestujících a dopravců, a přitom bude architektonicky ladit s původní budovou ČD.

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

 • Celkové náklady: 89 956 108,- Kč
 • Částka dotace: 77 734 567,- Kč
 • Termín realizace: 2017 - 2020

Projekt řešil stavebně technickou a památkovou obnovu vybraných objektů a prostranství v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: zvonice, kostnice, staré školy a parteru. Hlavním cílem projektu byla stavební obnova areálu, zároveň zpřístupnění některých dosud nezpřístupněných prostor památky. Projekt chce využít kulturní potenciál památky pro celoroční poskytování kulturních a vzdělávacích služeb veřejnosti. Další aktivitou byla obnova zeleně, odstraňování přístupových bariér, vybudování nových unikátních expozic, pořízení nezbytného vybavení a zařízení, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, modernizace nezbytných objektů technického a technologického zázemí, sociálního zázemí a návštěvnické infrastruktury. Součástí výstupů z realizace projektu byla rovněž digitalizace památky (3D scan) a vytvoření modelu celého areálu, který je veřejnosti přístupný v budově městské radnice.

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

 • Celkové náklady: 38 932 620,- Kč
 • Částka dotace: 35 039 350,- Kč
 • Termín realizace: 2018 - 2019

Cílem projektu bylo vybudování chybějících odborných učeben a jejich zázemí na ZŠ Čechtice pomocí přístavby ke stávající budově školy, a to z důvodu zkvalitnění odborné výuky předmětů vážících se na klíčové kompetence IROP. Byly vybudovány a vybaveny bezbariérové odborné učebny (učebna chemie, dílny, učebna přírodních věd s vytápěným skleníkem, multifunkční učebna digitálních technologií, která zároveň slouží jako jazyková učebna). V projektu byla řešena vnitřní konektivita, připojení k internetu a nákup kompenzačních pomůcek. Zároveň došlo k úpravě přilehlé zahrady.

Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov

 • Celkové náklady: 7 798 038,- Kč
 • Částka dotace: 7 018 234,- Kč
 • Termín realizace: 2018

Cílem projektu bylo dosažení vyšší ochrany zdraví osob, zvířat a životního prostředí prostřednictvím modernizace a vylepšení vybavení JSDH Ondřejov. Současná CAS byla značně opotřebovaná, poruchová a pomalá při dojezdech k požárům. Pořízením nové CAS se zlepšili výjezdové možnosti JSDH Ondřejov, bude moci zasahovat rychleji a efektivněji v širším dojezdovém kruhu.

Modernizace přestupního terminálu v Kolíně

 • Celkové náklady: 89 653 632,- Kč
 • Částka dotace: 44 801 222,- Kč
 • Termín realizace: 2017 - 2018

Předmětem projektu byla modernizace přestupního terminálu v Kolíně, ze kterého odjíždí spoje regionální a městské autobusové dopravy a železniční dopravy. Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním moderního, bezpečného a komfortního dopravního terminálu, který usnadní přestupy mezi vlaky, autobusy a vlastní dopravou, zjednoduší orientaci cestujících a dopravců a přitom bude architektonicky ladit s původní budovou ČD. Projekt zahrnoval rekonstrukci komunikací a zpevněných ploch včetně vytvoření parkovacích zálivů, vytvoření zpevněných ploch a chodníků nově vytvořeného autobusového terminálu společně s unikátním zastřešením a osvětlením. Samozřejmostí bylo kompletní bezbariérové řešení terminálu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále projekt zahrnoval vytvoření odstavné plochy pro autobusy, vytvoření parkoviště P+R s kapacitou 104 vozidel a parkovací zálivy K+R, sadové úpravy, městský mobiliář a modernizaci informačního systému. V roce 2019 získal terminál cenu za nejlepší realizaci veřejného prostoru v soutěži Stavba roku Středočeského kraje.

Obnova vegetace na Zeleném náměstí v Křinci

 • Celkové náklady: 366 837,- Kč
 • Částka dotace: 217 249,- Kč
 • Termín realizace: 2016

Cílem projektu bylo vykácení nemocných a nehodnotných dřevin, šetrná realizace průřezů, realizace nové sadby, zvýšení bezpečnosti pro uživatele parku, posílení ekologické stability území a biodiverzity na Zeleném náměstí v Křinci.

Obnova malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře

 • Celkové náklady: 10 090 377,- Kč
 • Částka dotace: 8 903 199,- Kč
 • Termín realizace: 2014 – 2015

Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře je největší centrum kulturního dění ve městě. Prostor malé scény byl několik let pro návštěvníky nepřístupný a sloužil jako sklad rekvizit a kulis. Cílem projektu bylo vybudování malé scény Městského Tylova divadla s kapacitou 98 míst tak, aby byla vhodným prostorem pro konání menších kulturních akcí.

Rekonstrukce vodárenské věže pro cestovní ruch Kolín

 • Celkové náklady: 10 843 310,- Kč
 • Částka dotace: 8 839 669,- Kč
 • Termín realizace: 2013 – 2015

Cílem projektu byla rekonstrukce vodárenské věže, její přeměna na rozhlednu s tematicky zaměřenými expozicemi a napojení na stávající cyklotrasy.