LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Revitalizace hradu Kost

IROP, výzva č. 13, Revitalizace vybraných památek

Projekt Revitalizace hradu Kost se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě, jako je řešení vlhkostních poměrů, oprava parkánové zdi a skalního masivu, konzervace plastických částí kamenného zdiva, odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny...

Kateřinský rybník – odstranění nánosů a vybudování litorálního pásma

OPŽP, výzva 131, SC 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Předmětem podpory je rekonstrukce návesní malé vodní nádrže Kateřinský rybník, k. ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora. Realizací projektu dojde k odstranění nánosů z rybníka, výstavbě stabilizačních kamenných hrázek...

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou

47. výzva IROP - Infrastruktura základních škol

Projekt "Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou" je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Revitalizace hradu Kost

  • Celkové náklady: cca 106 581 394,- Kč
  • Částka dotace: 75 105 410,- Kč
  • Termín realizace: 2019 - 2021

Projekt Revitalizace hradu Kost se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě, jako je řešení vlhkostních poměrů, oprava parkánové zdi a skalního masivu, konzervace plastických částí kamenného zdiva, odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny, revitalizace povrchu nádvoří a parkánů, a jednak na návazné činnosti, které povedou ke zpřístupnění nových objektů pro návštěvníky i ke zvýšení celkového počtu návštěv (např. otevření nové expozice s 3D prezentací). Památka bude rovněž nově zabezpečena kamerami a záznamovým zařízením.

Kateřinský rybník – odstranění nánosů a vybudování litorálního pásma

  • Celkové náklady: 4 073 222,- Kč
  • Částka dotace: 2 443 933,- Kč
  • Termín realizace: 2020 - 2021

Předmětem podpory je rekonstrukce návesní malé vodní nádrže Kateřinský rybník, k. ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora. Realizací projektu dojde k odstranění nánosů z rybníka, výstavbě stabilizačních kamenných hrázek, které budou vyplněny částí odtěženého sedimentu a osazeny vegetací. V jižní části dojde k vybudování rozsáhlého litorálního pásma pro zvýšení biodiverzity lokality a posílení přirozených funkcí krajiny.

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou

  • Celkové náklady: 51 553 850,- Kč
  • Částka dotace: 33 641 037,- Kč
  • Termín realizace: 2017 - 2019

Projekt "Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou" je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Konkrétně se jedná o zajištění bezbariérovosti, vybudování a modernizace odborných učeben v Základní škole Bakov nad Jizerou a zajištění konektivity a internetu. Díky projektu bude vybudována či obnovena učebna kuchyňka, učebna řemeslných prací, jazyková učebna, PC učebna, učebna přírodopisu, učebna zeměpisu a učebna chemie a fyziky.

Aktuality

Výstavba a rekonstrukce sportovišť

Sportoviště

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvy na výstavbu a rekonstrukci sportovišť

Dotace pro jednotky SDH obcí

Účelové investiční dotace

Sociální služby

Zkvalitnění pobytových sociálních služeb

Vodní nádrže

Rekonstrukce a vybudování malých vodních nádrží a požárních nádrží.