LKA

Prostřednictvím fondů EU i národních dotací pomáháme našim klientům realizovat vlastní vize a plány. Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství.

V oboru
od roku 2005

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poradenství pro obce a města ve středních a východních Čechách a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. Postupně pokrýváme další regiony při zachování osobní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty.

Naše služby

... jsou unikátní v tom, že klienta provázíme celým procesem dotace. Napíšeme a sestavíme žádost o dotaci, která soutěží s ostatními projekty a dohlédneme na správnost příloh – projektová dokumentace, rozpočty, pozemky, stavební povolení, atd. Po získání dotace na projekt pečlivě dohlížíme a jezdíme na kontrolní dny stavby a další jednání, abychom zajistili, že klient jakoukoliv zbytečnou chybou o přidělenou dotaci nepřijde. Často se jedná o desítky milionů korun a úzká spolupráce je proto nezbytná. S klientem zůstáváme i po dokončení projektu, kdy pomáháme naplnit povinnosti a závazky spojené s udržitelností a účastníme se kontrol projektu.

Náš tým

Mgr. Luboš Rambousek

jednatel společnosti

Konzultant pro stálé klienty a jednatel společnosti

telefon: +420 721 125 978

Jan Jirka

projektový analytik / konzultant

Projektový analytik / konzultant

telefon: +420 773 222 002

Naše výsledky

0 klientů

počet našich klientů

0 projektů

počet schválených projektů

0.00 mld. Kč

objem získaných dotací

Naše projekty

Kateřinský rybník – odstranění nánosů a vybudování litorálního pásma

OPŽP, výzva 131, SC 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Předmětem podpory je rekonstrukce návesní malé vodní nádrže Kateřinský rybník, k. ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora. Realizací projektu dojde k odstranění nánosů z rybníka, výstavbě stabilizačních kamenných hrázek...

Výstavba mateřské školy Hýskov

IROP, výzva č. 87, Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

Cílem projektu je výstavba nové budovy mateřské školy s kuchyní a jídelnou. V současné době v obci Hýskov existuje Mateřská škola Ledňáček Hýskov, ale kapacitně neodpovídá poptávce po předškolním vzdělání od místního obyvatelstva...

Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

25. výzva ITI Pražské metropolitní oblasti, IROP - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy

Cílem projektu je vybudování parkovacího domu, čímž dojde k rozšíření parkovacích kapacit v blízkosti zastávek železnice a autobusů, a to nejen pro automobily, ale i pro jízdní kola.

Kateřinský rybník – odstranění nánosů a vybudování litorálního pásma

  • Celkové náklady: 4 073 222,- Kč
  • Částka dotace: 2 443 933,- Kč
  • Termín realizace: 2020 - 2021

Předmětem podpory je rekonstrukce návesní malé vodní nádrže Kateřinský rybník, k. ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora. Realizací projektu dojde k odstranění nánosů z rybníka, výstavbě stabilizačních kamenných hrázek, které budou vyplněny částí odtěženého sedimentu a osazeny vegetací. V jižní části dojde k vybudování rozsáhlého litorálního pásma pro zvýšení biodiverzity lokality a posílení přirozených funkcí krajiny.

Výstavba mateřské školy Hýskov

  • Celkové náklady: 56 704 319,- Kč
  • Částka dotace: 40 455 107,- Kč
  • Termín realizace: 2017 - 2020

Cílem projektu je výstavba nové budovy mateřské školy s kuchyní a jídelnou. V současné době v obci Hýskov existuje Mateřská škola Ledňáček Hýskov, ale kapacitně neodpovídá poptávce po předškolním vzdělání od místního obyvatelstva. Navýšení kapacity bude řešeno vybudováním nové budovy, kde vzniknou 2 třídy s kapacitou pro 50 dětí.

Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

  • Celkové náklady: 132 800 000,- Kč
  • Částka dotace: 100 000 000,- Kč
  • Termín realizace: 2020 - 2021

Cílem projektu je snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu. Dílčími cíli projektu je zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě, zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, dále zajištění dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání.