Školní budovy

Získejte dotaci na výstavbu školních budov v pasivním energetickém standardu.

Cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol.

Podporované aktivity

 • výstavba budov v pasivním energetickém standardu
 • výstavba plusových (nulových) budov

Oprávnění žadatelé

 • obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, organizační složky státu, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti

Výše podpory až 200 milionů Kč

Příjem žádostí do 30.11.2023

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dětské skupiny

Národní plán obnovy prostřednictvím výzvy MPSV ČR prodloužil termín pro příjem žádostí týkající se výzvy Dětské skupiny

Předmět podpory 

 • budování nových dětských skupin pro děti do 6-ti let

100% dotace až 25 milionů Kč

Způsobilé výdaje: zpracování žádosti o dotaci, náklady spojené s řízením projektu v době realizace

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotace pro jednotky SDH obcí

Ministerstvo vnitra ČR zahájilo příjem žádostí o dotace v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“

Předmět podpory – Dotace pro JPO II, III, V

 • stavba nebo rekonstrukce hasičské zbrojnice
 • pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
 • pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

Výše podpory až 70%

Příjem žádostí do 25.9.2023

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí právě vyhlásilo výzvy týkající se pobytových sociálních služeb a pořízení automobilů pro sociální služby

ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování pobytových sociálních služeb.

Podporované aktivity:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků a výstavba, rekonstrukce či úpravy zařízení pro poskytování služeb
 • podpora 100%
 • DPH uznatelným výdajem pro neziskové organizace
 • dotace až 80 mil. Kč

POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Cílem výzvy je podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem ( elektromobily a Plug-in hybrid) pro sociální služby poskytované ambulantní a terénní formou.

 • podpora 100%
 • DPH není uznatelným výdajem
 • max. 5 vozidel/projekt

 

Výzvy jsou průběžné – příjem žádostí do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vodní nádrže

Výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rekonstrukci a vybudování malých vodních nádrží a požárních nádrží jsou vyhlášeny!

Předmět podpory:

Realizace jedné či více z následujících činností:

 • odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu)
 • výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, atp.)
 • výsadby doprovodných břehových porostů
 • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Výše podpory min. 80 %

Příjem žádostí do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________