Dotace na energeticky úsporné renovace veřejných budov

 

Z dotace lze financovat:

 • zateplení obálky budovy, včetně výměny oken a dveří,
 • zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • instalaci vnějších pohyblivých stínících prvků eliminujících letní přehřívání budovy,
 • rekonstrukci a modernizaci vnitřního osvětlení,
 • výměny zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody
 • instalaci fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie.

 

Výše podpory se odvíjí od dosažených technických parametrů.

 

Příjem žádostí byl zahájen 1.12.2021 a je možné je podávat do vyčerpání určené alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Byly vyhlášeny dotace na rozvoj regionů z MMR

Jako každý rok, i letos došlo ze strany MMR k vyhlášení dotačních výzev v rámci programu Podpora rozvoje regionů. Níže naleznete stručný přehled, další detaily s Vámi rádi probereme při osobní konzultaci.

 

Z dotace lze financovat:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
     – obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody z této komunikace,
     – obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.


Výše dotace:

 • pro obce do 3 000 obyvatel 80%, pro obce s 3 000 – 10 000 obyvatel 70%, v obou případech max. 10 mil. Kč

 

 

Z dotace lze financovat:

 • rekonstrukci, modernizaci, přestavbu i přístavbu veřejných budov:
  a. kulturní domy
  b. budovy se sídlem obecních úřadů
  c. knihovny
  d. školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy, včetně prostor pro družinu a školní jídelnu
  e. multifunkční domy


Výše dotace:

 • pro obce do 3 000 obyvatel 80%, max. 10 mil. Kč, pro obce s 3 000 – 10 000 obyvatel 70%, max. 20 mil. Kč

 

Z dotace lze financovat:

 • obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny
  tělesné výchovy
 • obnovu školních tělocvičen


Výše dotace:

 • pro obce do 3 000 obyvatel 80%, max. 5 mil. Kč, pro obce s 3 000 – 10 000 obyvatel 70%, max. 5 mil. Kč

 

Z dotace lze financovat:

 • obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť
 • obnovu nebo vybudování dětských hřišť
 • výstupy musí sloužit široké veřejnosti a jejich užívání není zpoplatněno


Výše dotace:

 • pro obce do 3 000 obyvatel 80%, max. 2 mil. Kč, pro obce s 3 000 – 10 000 obyvatel není tento dotační titul vyhlášen

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotace na chodníky a cyklostezky

 

Z dotace můžete financovat:

 • výstavbu, rekonstrukci nebo úpravy chodníků
 • výstavbu, rekonstrukci nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.)
 • výstavbu, rekonstrukci nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů
 • úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích I., II. nebo III. třídy.
 • výstavbu nebo rekonstrukci přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • výstavbu nebo rekonstrukci míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • nasvětlení přechodů pro chodce
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce
 • úpravy vjezdu do obce
 • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce
 • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel

 

Z dotace můžete financovat:

 • výstavbu cyklistické stezky
  • v rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout příspěvek na výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené) a jejich nasvětlení
 • opravu cyklistické stezky
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

 

Výzva bude vyhlášena koncem září / začátkem října; příjem žádostí se předpokládá do konce ledna 2022.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Žádosti o podporu na výstavbu a rekonstrukci vodovodů

Předmětem podpory je:

 • výstavba nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody
 • rekonstrukce, modernizace a obnova vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody

O dotaci mohou žádat obce, svazky obcí a vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotace na infrastrukturu sociálních služeb

Z dotace můžete financovat:

 • pořízení objektů
 • výstavbu a stavební úpravy (přístavby, rekonstrukce)
 • pořízení vybavení
 • nákup vozidel 

 

Program je určen pro všechny ambulantní, terénní a pobytové sociální služby dle zákona o sociálních službách s výjimkou pobytových služeb pro seniory. Žádat tak mohou:

 • obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve – církevní organizace
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

 

Příjem žádostí bude zahájen v červnu 2021.

 

Pro získání více informací kontaktujte LKA!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________