Aktuality

Co je
nového?

Výzva

Semináře

Vydařené
projekty

Nejnovější aktualita

Dotace na chodníky a cyklostezky

 

Z dotace můžete financovat:

 • výstavbu, rekonstrukci nebo úpravy chodníků
 • výstavbu, rekonstrukci nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.)
 • výstavbu, rekonstrukci nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů
 • úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích I., II. nebo III. třídy.
 • výstavbu nebo rekonstrukci přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • výstavbu nebo rekonstrukci míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • nasvětlení přechodů pro chodce
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce
 • úpravy vjezdu do obce
 • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce
 • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel

 

Z dotace můžete financovat:

 • výstavbu cyklistické stezky
  • v rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout příspěvek na výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené) a jejich nasvětlení
 • opravu cyklistické stezky
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

 

Výzva bude vyhlášena koncem září / začátkem října; příjem žádostí se předpokládá do konce ledna 2022.

 

Pro získání více informací kontaktujte LK Advisory!

Hledáme nové kolegy/ně

Máte zájem? Aktuální nabídky práce naleznete na jobs.cz

Žádosti o podporu na výstavbu a rekonstrukci vodovodů

Předmětem podpory je:

 • výstavba nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody
 • rekonstrukce, modernizace a obnova vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody

O dotaci mohou žádat obce, svazky obcí a vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

 

Pro získání více informací kontaktujte LK Advisory!

Dotace na infrastrukturu sociálních služeb

Z dotace můžete financovat:

 • pořízení objektů
 • výstavbu a stavební úpravy (přístavby, rekonstrukce)
 • pořízení vybavení
 • nákup vozidel 

 

Program je určen pro všechny ambulantní, terénní a pobytové sociální služby dle zákona o sociálních službách s výjimkou pobytových služeb pro seniory. Žádat tak mohou:

 • obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve – církevní organizace
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

 

Příjem žádostí bude zahájen v červnu 2021.

 

Pro získání více informací kontaktujte LK Advisory!

Získejte dotaci na zdroje pitné vody

 

Předmětem podpory je:

 • realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 • realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních přivaděčů pitné vody
 • realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva

 

Příjem žádostí je do 30. 6. 2021, nejpozději však do vyčerpání alokace.

 

Pro získání více informací kontaktujte LK Advisory!

Příjem žádostí o dotaci na vodovody a kanalizace bude zahájen

 

Pitná voda: Finanční prostředky určené především na výstavbu vodovodů pro veřejnou spotřebu včetně souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a modernizaci zařízení pro zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání.

 

Odvádění a čistění odpadních vod: Finanční prostředky určené především na výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod, výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů, dostavbu hlavních kanalizačních systémů.

 

Pro získání více informací nás neváhejte kontaktovat!

 

 

Příležitost financování výstavby nájemních bytů pro obce

 

Finanční prostředky určené především na opravy a modernizace objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, nebo na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti.

Podání žádostí je do 18.4.2021

 

Pro získání více informací nás neváhejte kontaktovat! 

Dotace na školy a školky se blíží

Finanční prostředky určené především na opravy a modernizace budov předškolních a školských zařízení včetně zázemí a příslušenství (např. družiny, jídelny, kotelny, dílny, tělocvičny).

Podání žádostí je do 18.4.2021
Má Vaše obec zájem? Neváhejte nás kontaktovat a buďte mezi prvními!

Domovní čistírny odpadních vod

 

Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.

Provedeme Vás celou přípravou žádosti i následnou administrací během realizace.

Podpora bydlení od Ministerstva pro místní rozvoj

 

 

Neváhejte nás kontaktovat, příjem žádostí byl již zahájen! Rádi Vám poradíme a pomůžeme i s přípravou dalších podobných projektů.